top of page

מבנה הבחינה - גרפולוגיה מעשית

שלבי הבחינה

חלק ראשון עם חומר סגור - שלוש וחצי שעות

שאלות על כתבי יד הבודקות את הידע התיאורטי, זיהוי סימנים ויכולת אינטגרציה, ניסוח פסקאות: תפקוד, חשיבה, חברתי/רגשי וכו'. ובנוסף, הפגנת ידע בהתאמה למקצוע או לתפקיד.

שאלות לדוגמא:  1. מה חשיבות המסייעות של יונג?   2. לפניך כתב יד – הגדר את שלוש התמונות ונסח פסקה על יכולת התפקוד של הכותב.     

3. לפניך שני כתבי יד, מי לדעתך מתאים יותר לראיית חשבון ולמה, פרט ונמק. 4. לפניך כתב יד, מהם הסימנים המעידים על חברותיות הכותב, נסח פסקה של חמש שורות על הפן החברתי שלו. האם היית ממליץ לכותב להיות מנהל ומדוע.

 

חלק שני – אבחון, מתקיים בבית

על הנבחן להתמודד עם אבחון לנועץ הכולל המלצות להכוונה תעסוקתית ולימודים וכן מענה לשאלה ספציפית בגינה הגיע הנועץ לאבחון. על הנבחן להפגין מקצועיות, יכולת אינטגרציה וסגנון אישי. בנוסף יתאפשר לנבחן לבחור לעשות התאמת מועמדים למעסיק במקום אבחון אישי.

זמן ההגשה - כשבועיים.

רק הניגשים למבחן התיאורטי יוכלו לקבל את האבחון ובתנאי שקיבלו ציון 75 לפחות.

 

בדיקת הבחינות

הבחינות יבדקו ע"י בודק חיצוני.

 

תוצאות

הנבחנים יקבלו תוך שבוע לכל היותר את ציון הבחינה כולל פירוט.

 

תדירות הבחינות

מספר פעמים בשנה.  במידה וקבוצה גדולה נבחנת, הבחינה תעמוד לרשותם מיד עם סיום הקורס.

 

עלות הבחינה

800 ₪ כולל שני החלקים. ניתן לחלק לארבעה תשלומים.

 

שיקלול הציונים

הבחינה התיאורטית 50%

הבחינה המעשית 50%

ציון עובר כללי – 75

 

שימו לב!!

עם קבלת תעודת ההסמכה ולמשך חצי שנה יוכלו המוסמכים לקבל ליווי והדרכה מקצועית אישית ללא תשלום. הליווי יכלול התייעצות במייל על כתבי יד או על נושאים כלליים כמו משא ומתן עם מעסיק ומתן הצעות מחיר, חומר להרצאות וכתיבת מאמרים.

bottom of page