top of page

נושאי הלימוד - גרפולוגיה מעשית

תוכנית הלימודים המומלצת

תנאים אופטימאליים למבחן הגרפולוגי, שלוש תמונות הכתב והסימנים הרלבנטיים לכל תמונה. כולל חתימות, תיקונים ומחיקות. קוד האתיקה של הגרפולוגים.

הטיפולוגיה על-פי יונג – טיפוסי הרגש, החשיבה, החישה והאינטואיציה, אנימה ואנימוס – כתב גברי ונשי ופרסונה. תורת הפוטנציות של אודם. סימני מצוקה וחוסר יושר.

תורת הטיפוסים של לה-סן. מודל זוגיות ומנהיגות. גרפולוגיה תעסוקתית והתאמת מועמדים לעבודה וכן התאמת פרטיים למקצועות. כתבי יד בשפות שונות.

 

מי המורה המלמד?

כל מורה. ובתנאי שמלמד לפי תוכנית הלימודים המומלצת.

bottom of page