top of page

קוד האתיקה שלנו

קוד האתיקה מגדיר את הזכויות והחובות של הגרפולוגים החברים במרכז הישראלי לגרפולוגיה בעבודתם ומנחה את כללי ההתנהגות המקצועית. המוזכר בזאת מיועד לנשים ולגברים כאחד.

גרפולוג: חבר המרכז הישראלי לגרפולוגיה, בעל תעודת הסמכה. מנתח כתבי יד.

מקצועיות הגרפולוג: הגרפולוג ישאף למומחיות והשגת סטנדרטים גבוהים של ידע ומיומנות. הוא יפעל בכל עת לעדכון הידע המקצועי שלו והעשרתו. עליו לרכוש את מקצועיותו בלמידה פורמאלית באמצעות קורסים המוכרים כמתחילים, מתקדמים ומתמחים. וכן באמצעות סטאז' עבודה על כתבי יד וקורסי העשרה בפסיכולוגיה. על הגרפולוג להיבחן על הידע שלו באמצעות אחת מהאגודות המוכרות לבחירתו ולהשיג הסמכה.

כל גרפולוג חבר המרכז הישראלי לגרפולוגיה חייב להיות בקיא בקוד האתיקה המוצע ולהסכים לפעול על-פי הכללים המובאים להלן, וימנע מכל התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם הקוד האתי ועלולה לפגוע בכבוד המקצוע ובמשתמשיו.

בכל חשש להפרה אתית יתייעץ הגרפולוג עם חברי הנהלת המרכז כדי למנוע פגיעה בכללים.

להלן הכללים:

 • הגרפולוג ינהג ביושר ובהגינות כלפי הזולת. מטרתו העיקרית היא לקדם, לייעץ ולהגן על הלקוח/הנועץ, לשמור על כבודו ופרטיותו ולהימנע מגרימת נזק.

 • הגרפולוג ינהג ללא משוא פנים ובמקצועיות בכל כתב המונח לפניו, ללא קשר לגיל, מוצא, דת, זהות פוליטית, דעה קדומה, מעמד חברתי או העדפה מינית.

 • אין לבצע ניתוח כתב יד ללא אישורו של הכותב.

 • כל מידע אשר יתקבל מניתוח גרפולוגי הוא חסוי ולא יימסר לצד ג' ללא הסכמת הנבדק, אלא אם כן קיים חשש של סכנת פגיעה עצמית או פגיעה בזולת. במקרה של מועמד לתפקיד חייב הגרפולוג לקבל את אישורו בכתב ועליו להזהיר את המעסיק לבל יעשה שימוש לרעה במידע שמועבר אליו, וכן, המידע שימסר על המועמד יהיה רק במסגרת ההתאמה לתפקיד.

 • הממצאים הגרפולוגיים ימסרו כחוות דעת ולא כעובדה שאין עליה עוררין.

 • הגרפולוג ייסוג מניתוח גרפולוגי בכל מצב שקיים בו ניגוד עניינים.

 • בכל מקרה שבו אין לגרפולוג תנאים אופטימאליים לעבוד על כתב היד, עליו לציין בפני הנועץ או הלקוח את מגבלות מסקנותיו. לדוגמא: כתב יד שאינו מקורי או הפרעה כלשהי שעלולה לשבש את הכתיבה, כמו נכות או לקות למידה.

 • הגרפולוג לא ינחה את הכותב לקראת האבחון הגרפולוגי כדי לא לפגוע בתקפות הבדיקה.

 • בפרסום ממצאים גרפולוגים למטרות לימודיות, מדעיות, בפורומים מקצועיים או בהרצאות וסדנאות, ניתן להציג דוגמאות ללא אישור הכותב, ובתנאי שהגרפולוג יקפיד על מחיקת הפרטים המזהים וישמור על כבודו של הכותב וצנעת הפרט.

 • חברי המרכז הישראלי לגרפולוגיה יגלו יחסי שיתוף פעולה בינם לבין עצמם, יפרו את חבריהם במידע מעודכן וימנעו מלחוות דעה בפני לקוח/נועץ כלשהו על רמת האבחון והייעוץ שקיבלו.

 • חברי המרכז המוסמכים רשאים לציין את שם המרכז בהסמכתם, בכרטיס הביקור, או בכל פרסום שהוא, לצורך קידומם האישי. עם זאת, חל איסור להבליט את הלוגו במסמכים אישיים המוגשים ללקוחות ו/או לנועצים כאילו נעשו בשם המרכז וכמו כן לפעול בשם המרכז ללא רשות, אלא אם הוסמכו לכך מטעם המרכז.

 • גרפולוג לא יפרסם עצמו לצד פעילות אחרת הקשורה למיסטיקה, חיזוי עתידות, נומרולוגיה אסטרולוגיה ואזטוריה כזו או אחרת.

 • חבר המרכז שיעבור על חוקי האתיקה, ינקוט המרכז באחד האמצעים הבאים: נזיפה, הרחקה זמנית או לצמיתות, וזאת לאחר שחברי הנהלת המרכז ביצעו בירור מקיף בגין התלונה שהוגשה והגיעו להחלטה פה אחד.

bottom of page